Inhoudsopgave:


 • Artikel   1 – Definities
 • Artikel   2 – Identiteit van “Hop Craft Beers BV”
 • Artikel   3 – Toepasselijkheid
 • Artikel   4 – Het aanbod
 • Artikel   5 – De overeenkomst
 • Artikel   6 – Herroepingsrecht
 • Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
 • Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel   9 – De prijs
 • Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
 • Artikel 12 – Betaling
 • Artikel 13 – Klachtenregeling
 • Artikel 14 – Geschillen
 • Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 16 – Leeftijdsgrens

 

Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met “Hop Craft Beers BV”;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of “Hop Craft Beers BV” in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die “Hop Craft Beers BV” ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. “Hop Craft Beers BV”: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door “Hop Craft Beers BV” georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en “Hop Craft Beers BV” gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van “Hop Craft Beers BV”.

 

Artikel 2 – Identiteit van “Hop Craft Beers BV”


Hop Craft Beers BV is gevestigd aan de Middelijk 56- a7 te Barendrecht

E-mailadres: info@hopbiershop.nl

KvK-nummer: 74847945

Btw-identificatienummer: NL860048615B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van “Hop Craft Beers BV” en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen “Hop Craft Beers BV” en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij “Hop Craft Beers BV” zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod


 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. “Hop Craft Beers BV” is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als “Hop Craft Beers BV” gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden “Hop Craft Beers BV” niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. “Hop Craft Beers BV” kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren en smaken exact overeenkomen met de echte kleuren of smaken van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 7. de prijs inclusief belastingen;
 8. de eventuele kosten van verzending;
 9. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 10. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 11. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 12. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen “Hop Craft Beers BV” de prijs garandeert;
 13. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 14. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 15. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 16. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 17. de gedragscodes waaraan “Hop Craft Beers BV” zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 18. en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 19. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst


 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt “Hop Craft Beers BV” onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door “Hop Craft Beers BV is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft “Hop Craft Beers BV” passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal “Hop Craft Beers BV” daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. “Hop Craft Beers BV” kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien “Hop Craft Beers BV” op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. “Hop Craft Beers BV” zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • a. het bezoekadres van de vestiging van “Hop Craft Beers BV” waar de consument met klachten terecht kan;
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij “Hop Craft Beers BV” deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht


Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan “Hop Craft Beers BV” bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en indien aanwezige verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en indien mogelijke verpakking aan “Hop Craft Beers BV” retourneren, conform de door “Hop Craft Beers BV” verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Al onze producten zijn onderhevig aan houdbaarheid. De consument kan enkel een product retourneren als deze nog ONGEOPEND is geweest. Gekwalificeerd personeel van Hop Craft Beers beoordeeld bij binnenkomst van het artikel of deze nieuw of gebruikt is. 
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan “Hop Craft Beers BV”. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een mail bericht naar info@hopbiershop.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Het opsturen van het product dient te gebeuren via een erkende koerier welke bekend is met het versturen van flessen of blikken.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan “Hop Craft Beers BV” heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door “Hop Craft Beers BV” bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping


 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal “HOP Bier Shop” dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de “Hop Craft Beers BV” of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht


 1. “Hop Craft Beers BV” kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien “Hop Craft Beers BV” dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

            a. die door “Hop Craft Beers BV” tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

            b. welke speciaal voor de consument is besteld;

            c. welke gebruikt zijn. Hier valt onder: blikken of flessen welke open zijn geweest;

            d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop “Hop Craft Beers BV” geen invloed heeft;

            e. aanbiedingen in welke vorm dan ook, met name waarbij bieren wordt verkocht met een korte houdbaarheidsdatum;

 

Artikel 9 – De prijs


 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan “Hop Craft Beers BV” producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar “Hop Craft Beers BV” geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. In het geval van Hop Craft Beers zijn alle bieren gebonden aan schommeling in aanbod via importeur en kan men dagelijkse prijs wijziging aanbieden. 
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is “Hop Craft Beers BV” niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie


 1. “Hop Craft Beers BV” staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat “Hop Craft Beers BV” er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan “Hop Craft Beers BV” schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering


 1. “Hop Craft Beers BV” zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan “Hop Craft Beers BV” kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal “Hop Craft Beers BV” geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal “Hop Craft Beers BV” het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal “Hop Craft Beers BV” zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van “Hop Craft Beers BV”.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij “Hop Craft Beers BV” tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan “Hop Craft Beers BV” bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling


 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan “Hop Craft Beers BV” te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft “Hop Craft Beers BV” behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling


 1. “Hop Craft Beers BV” beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij “Hop Craft Beers BV”, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij “Hop Craft Beers BV” ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door “Hop Craft Beers BV” binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van “Hop Craft Beers BV” niet op, tenzij “Hop Craft Beers BV” schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door “Hop Craft Beers BV”, zal “Hop Craft Beers BV” naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of een alternatief aanbieden. Producten kunnen bij eventuele schade na de herroepingsperiode van 14 dagen niet omgeruild worden voor een ander product.

 

Artikel 14 – Geschillen


 1. Op overeenkomsten tussen “Hop Craft Beers BV” en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 – Leeftijdsgrens


Bestellingen zijn alleen toegestaan aan diegene die 18 jaar of ouder zijn. Mocht blijken tijdens levering dat de bestelling wordt geplaatst of afgeleverd aan iemand jonger dan 18 jaar dan zal de bestelling automatisch worden geannuleerd.
Bij elk pakket zal door de bezorger een leeftijdscontrole worden uitgevoerd voordat het pakket wordt overhandigt, conform nieuwe wetgeving geldig vanaf 1 Juli 2021.
De kosten van deze annulering bedragen €9,99 en zijn voor rekening van de consument. Laat dus nooit een bestelling aannemen door iemand jonger dan 18 jaar, de bezorger zal dan niet de order uitleveren.